Wat bieden wij u

wat bieden wij u

DEKRA Pensioen Expertise is gespecialiseerd in de inrichting en uitvoering van pensioenregelingen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om juridische vragen met betrekking tot de wijziging van bestaande pensioenregelingen, de invoering van nieuwe pensioenregelingen of de vraag of een regeling wel voldoet aan de vele fiscale voorwaarden die daarbij gelden.

Tot ons dagelijkse werk behoort het overleg met toezichthouders, belastingdienst en de bij de regeling betrokken partijen. Dit geldt tevens voor de afstemming van adviezen met deskundigen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, belastingrecht, actuariaat, accountancy en communicatie. Dit is van groot belang omdat pensioenvraagstukken bijna altijd in samenhang met een breed scala van vakgebieden dienen te worden bezien. Het uitgangspunt van onze advisering zijn praktische en werkbare oplossingen.

DEKRA Pensioen Expertise richt zich op werkgevers, pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders, maar ook op professionals. Ook ondernemingsraden, deelnemersraden en verantwoordingsorganen kunnen terecht voor juridische en fiscale vragen.

DEKRA Pensioen Expertise is tevens gericht op nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse pensioensysteem, zoals de introductie van het Algemeen pensioenfonds (“APF”) en de gevolgen van het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp Pensioencommunicatie.

Wij adviseren over de gevolgen van de (frequente) fiscale en andere wijzigingen van de pensioenwetgeving, zoals bijvoorbeeld de fiscale pensioenherzieningen in 2014 en 2015, de aanpassing van het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen met ingang van 1 januari 2015 en de flexibilisering van het regime voor beschikbare premieregelingen.

Wij hebben ruime praktijkervaring met alle relevante pensioenkwesties zoals:

 • Wijziging van pensioenregelingen en de gevolgen daarvan: beoordeling, controle en eventuele aanpassing van de pensioen juridische stukken (uitvoerings-, arbeids- en pensioenovereenkomst, het pensioenregelemnt en de startbrief).
 • De onderhandelingen met de pensioenuitvoerder over een (mogelijke) aanpassing van de juridische documenten.
 • Het begeleiden in wijzigingstrajecten: zoals het informeren van werknemers, het in overleg treden met sociale partners en/of zorgdragen van een correcte administratieve afhandeling door de pensioenuitvoerder.
 • Advisering in en het aanpassen van de pensioenregeling aan het gewijzigde fiscale kader.
 • Het voorleggen van en het onderhandelen over de fiscale goedkeuring van de pensioenregeling met de belastingdienst.
 • Het berekenen van de fiscale bestedingsruimte in een pensioenregeling, het begeleiden van individuele pensioen optimalisatie trajecten en het beoordelen van mogelijke ongelijke behandelingsrisico’s.
 • Bezwaar maken of verweer voeren tegen verplichte opname in bedrijfstakpensioenfonds, het verkrijgen van vrijstelling op basis van het vrijstellingsbesluit verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen.
 • Het beoordelen van de toepasselijkheid van cao bepalingen en verplichtstellingen.
 • Het beantwoorden van vragen op pensioen juridisch, fiscaal juridisch en arbeidsrechtelijk terrein.
 • De pensioenadvisering rond fusies en splitsingen en al dan niet hiermee samenhangend de collectieve waardeoverdracht.
 • Het geven van second opinions.
 • De nadruk ligt op advisering en het zoeken naar oplossingen buiten de rechtszaal, maar indien noodzakelijk kunnen wij u ondersteunen in fiscale en civiele procedures bij de rechter. Ook kunnen wij u begeleiden bij andere vormen van geschillenbeslechting.

Pagina delen