Uw browser is verouderd.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DEKRA Claims and Expertise B.V., Wognumsebuurt 1, 1817 BH Alkmaar.

Wij vinden uw privacy belangrijk
DEKRA is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil DEKRA ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie DEKRA Claims and Expertise B.V. gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website
DEKRA respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, is het adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, het type en de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

Bewaartermijn
DEKRA verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. DEKRA bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden
In beginsel zal DEKRA geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. DEKRA doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien DEKRA uw gegevens doorstuurt naar een derde zal DEKRA rekening houden met de toepasselijke wetgeving. Aangezien DEKRA een internationaal bedrijf is zal, het in sommige gevallen nodig zijn dat data ook buiten de EU verwerkt zal worden. Ook hier wordt rekening gehouden met de toepasselijke wetgeving. DEKRA zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Uw rechten
Wanneer uw persoonsgegevens door DEKRA verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • te verzoeken dat DEKRA u inzage verschaft in de persoonsgegevens die DEKRA van u verwerkt;
  • te verzoeken dat DEKRA eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
  • te verzoeken dat DEKRA onvolledige persoonsgegevens aanvult;
  • te verzoeken dat DEKRA uw persoonsgegevens verwijdert;
  • te verzoeken dat DEKRA minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
  • te verzoeken dat DEKRA persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door DEKRA.

DEKRA zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn reageren. Indien DEKRA besluit uw verzoek niet te honoreren zal DEKRA u daarvan op de hoogte brengen. DEKRA kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wijzigingen
DEKRA kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming
Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming via : . Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.

Laatst gewijzigd op: 7 januari 2018

Pagina delen