Uw browser is verouderd.

Een afspraak met een expert

U heeft door een gebeurtenis letsel opgelopen. In verband hiermee heeft u binnenkort een gesprek met een expert van DEKRA Personenschade. Om het gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, belichten we hier vast de belangrijkste punten.

Wie zijn wij
DEKRA Personenschade is gespecialiseerd in het regelen van personenschade. Wij zijn onafhankelijk en werken uitsluitend in opdracht van verzekeraars en/of eigen risicodragers.

Wij kunnen door de verzekeringsmaatschappij gevraagd zijn uw schade te behandelen. Wij treden in dat geval op namens de verzekeringsmaatschappij en zijn wij in het vervolg uw aanspreekpunt. De opdracht kan echter ook beperkt zijn tot een onderzoek naar de aansprakelijkheid of een inventarisatie van de schade. Onze betrokkenheid is dan beperkt tot het onderzoek en/of de inventarisatie en het rapporteren daarover aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij blijft uw aanspreekpunt.

Doel van het gesprek
Het doel van het gesprek is een duidelijk beeld te krijgen van de toedracht van het voorval, de gevolgen, de schade en het maken van afspraken over de verdere voortgang. Indien u prijs stelt op de aanwezigheid van een vertrouwd persoon en/of een belangenbehartiger tijdens het gesprek, bestaat daartegen uiteraard geen enkel bezwaar. Wat de aanwezigheid van een belangenbehartiger betreft, bij aansprakelijkheid zullen redelijke kosten van rechtsbijstand door de verzekeraar/eigen risico drager worden vergoed. Houdt u er rekening mee dat het gesprek 1 tot 1½ uur kan duren.

De schade
Om uw schade te kunnen vaststellen is informatie vereist over uw situatie van vóór en na het voorval. De expert personenschade vraagt u om die reden niet alleen naar het voorval en de gevolgen maar ook naar uw gezondheid, gezinsomstandigheden, werk en dergelijke van vóór het voorval.

Voor de beoordeling van de gevolgen van het voorval is meestal inzage in relevante medische informatie noodzakelijk. Voor inzage is uw toestemming nodig. Indien u niet wordt bijgestaan door een belangenbehartiger zal de expert personenschade u vragen een machtiging te ondertekenen waarmee u uw behandelaars toestemming geeft de benodigde informatie aan de medisch adviseur van DEKRA Personenschade en/of de verzekeringsmaatschappij te verstrekken.

De expert zal samen met u trachten uw schade in kaart te brengen.

Bij schade kunt u onder andere denken aan:

 • zaakschade zoals beschadigde kleding, bril of fiets;
 • medische kosten als eigen bijdrage(n) voor medische behandelingen, niet vergoede medicijnen en/of reiskosten voor bezoeken aan artsen of andere hulpverleners;
 • verlies van arbeidsvermogen: schade die u lijdt doordat u vanwege het letsel (tijdelijk) niet of minder kunt werken;
 • hulp bij persoonlijke verzorging en/of het huishouden;
 • smartengeld: een vergoeding voor pijn, ongemak en derving van levensvreugde.

Voorbereiding
Voor een efficiënt verloop van het gesprek wordt u verzocht de volgende stukken en/of gegevens bij de hand te houden:

 • geldig legitimatiebewijs;
 • ingevuld verificatieformulier;
 • gegevens met betrekking tot uw zorgverzekering, rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • naam en adresgegevens van uw huisarts, specialist en/of andere behandelaars;
 • gespecificeerde opgave van gemaakte kosten en de te verwachten kosten;
 • gegevens over uw inkomen van voor het na het ongeval;
 • reïntegratieplannen en de keuringsbeslissing in het kader van Ziektewet of WIA.
 • indien u zelfstandig ondernemer bent: jaarrekeningen, aangiften en aanslagen IB over de afgelopen vijf jaar.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het bezoek van de expert personenschade, aarzelt u dan niet contact op te nemen

Pagina delen